Algemene voorwaarden

Elke factuur, moet binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de opdrachtnemer. Deze protesten schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, is van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1 % per maand, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Wij zijn tevens gerechtigd om buiten de hoofdsom en rente om, te voorzien in een prijsverhoging van *10%. 

Bij gebreke aan betaling zijn wij eveneens gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de werken te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

De geleverde goederen blijven onze eigendom, zolang er geen volledige betaling werd ontvangen met betrekking tot de geleverde goederen of diensten. 

Alle geschillen die mochten rijzen betreffende het ontstaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waar ons bedrijf zijn zetel of woonplaats heeft onverminderd het recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder. Deze rechtbanken worden als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.